top of page

บริการให้เช่าสถานที่

น้ำตกในอีเดนคาเฟ่
กิจกรรมร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
กิจกรรมใหญ่สำหรับร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
กินกรรมร่วมกับชุมชน
ร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่ส่งเสริมงานกีฬา
อีเดนคาเฟ่ ร่วมจัดคริสต์มาสให้เด็กนักเรียนจากสถานสงเคราะห์
งานวิ่งคอฟฟี่รันนางแล
มุมถ่ายรูปในร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
ห้องประชุมร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
ห้องอาหารร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
ลูกค้าร่วมกันรับประทานอาหารที่ห้องรับรอง ร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
วิวพระอาทิตย์ขึ้น ร้านกาแฟอีเดนคาเฟ่
bottom of page